ÁBRAHÁM MARIANN

 

KODÁLY ZOLTÁN ZONGORADARABJAIRÓL*

 

Kodály zongoraművei nem tartoznak az általánosan és gyakran játszott repertoár darabok közé. Csak néhány vált többé-kevésbé ismertté. Zongoraműveinek száma csekély. Kodály ifjúkorában komponálta e műveket. Elsősorban két ciklusa ismert, az Op. 3-as számot viselő Kilenc zongoradarab, valamint a Hét zongoradarabból összeállított sorozat, az Op. 11.

 

Zongoraműveinek jegyzékét Dr. Kecskeméti István zenetudós, a Kodály Múzeum volt igazgatójának összeállításából vettem át. Mindenekelőtt ezt a listát szeretném ismertetni:

NAPLÓJEGYZETEK – 1907

Öt zongoradarab, melyből egyet tartott Kodály publikálásra méltónak: Címe: MEDITÁCIÓ Debussy egy motívuma fölött

KILENC ZONGORADARAB, Op. 3.  – 1909 (Bemutatta: Bartók Béla 1910. III. 17-én, Kodály első szerzői estjén.)              

HÉT ZONGORADARAB, Op. 11 – 1910, 1917-18

MAROSSZÉKI TÁNCOK – zenekari mű átirata – 1927 (Bem.: Kentner Lajos, 1927. III. 17.)

 

A II. világháború után pedagógiai céllal irott és megjelent művek:

 

GYERMEKTÁNCOK – 1945

24 KIS KÁNON FEKETEBILLENTYŰKRE – 1945

Cím nélkül – válasz Dávid Gyulának – 1963

12 KIS DARAB ZONGORÁRA – 1965 előtt

 

Kodály zongoraműveinek fogadtatásáról néhány korabeli cikkből szeretnék egész röviden idézni.

 

1/  Kovács Sándor  1910-ben a következőképpen fogadja az akkor még 10 zongoradarabot tartalmazó op.3-as ciklust.” (Renaissance, 1910. IX/25)

„Sohasem jó, ha a közönség betekinthet a műhelybe: füstös kohók, piszkos szerszámok, izzadtságszag nem neki valók. Azért rosszul tette Kodály, hogy nyilvánosságra hozta ezt a kötetet. Mert nem igaz, hogy zongoramuzsika. Még

nem muzsika. Csak muzsika csíra, muzsika lehetőség, amiből lettek is nagy dolgok..[..] De ez még nem nagy. Ezek dokumentumok, amelyeknek nagy hasznát fogja venni az, aki majdan egyszer megírja a mi modern zenénk fejlődésének történetét..[..] A Kodályoknak nemcsak önmaguk iránti kötelességük megnyerni a közönséget a modernségnek; az ilyen félreértés-fészkekkel csak elrettenthetik

 

2/ Molnár Antal ugyanerről a sorozatról 1911-ben a következőképpen nyilatkozik (Kodály Zoltán: Zongoramuzsika, Zeneközlöny X. évf. 1911., 1.sz.30-34. 1.): „Kodály Zongoramuzsikája a legzongorább zongoramuzsika. Nincs abban egyetlen hang sem, amely ne a zongora eszmélyének bölcsőjében ringott volna. [..]”  Az op. 3-ból általam kiválasztott három darabról pedig a következőképpen ír Molnár Antal:

„Az Allegretto scherzoso pikáns, csipkedő kedvű tréfa. Közepén a (Debussys) triómelódia (áttörő magyar motívumokkal) mintegy kiengesztel. Nagy szenvedélyű tetőpont után, minthogy közben kifordult sarkaiból a kezdő hangulat, már csak morzsáit kapjuk a scherzandónak..[..]

A Furioso-ba Bartók szólt bele. Ne feledjük, minő szerencse a két komponista egyidejű fellépése a magyar zene jövőjére nézve. Hogyan segithetik, taníthatják, buzdíthatják egymást…[..]

Az Allegro giocoso féktelen derűs jókedv. Szinte gyermetegen ittas ez a derű. Mintha minden rendben volna, fittyet hányunk a világnak! Két jó barát vigadozó füttye a kvarttokban hangzó melódia [..] Egyik kacaj követi a másikat, mig csak ordító jókedvvé nem fokozódott az alaphangulat [..]

 

3/ Szelényi István az op. 11-ről ír Kodály és az új zongorastílus (Crescendo I. évf. 1926. 3. sz.) címmel, 1926-ban. A romantikus zongorafaktúra után szinte lehetetlen volt újfajta zongorazenét írni. Kodálynak mégis sikerült. Miért?

 ….. „Mi hát ennek a hangzásnak a titka? Ez a zongora minden egyes regisztere, minden egyes hangja szonorításbeli valőrjének pontos felismerése, és ezeknek a valőröknek soha nem tévedő felrakása és keverése.[..]A muzsikálás fogalmának helyes megértése. Annak belátása, hogy minden alkotás, úgy a zenei is, egy ember legszentebb magánügye, amely szólhat másokhoz, akár az egész emberiséghez is, de csak belső szükségletből, sohasem bámulatkeltés céljából…”

 

4/ Kecskeméti István  a „Hét zeneműve” című rádióadásban (1984. július 3., Kossuth adó)) mindkét  sorozatot elemzi egy-egy alkalommal.  Ha valaki érdeklődik Kodály zongoramuzsikája iránt, feltétlenül figyelmébe ajánlom a Kroó György szerkesztésében megjelent köteteket (Publ.: A hét zeneműve 1983. október-1984. szeptember. Szerk. Kroó György, Bp. Zeneműkiadó, 1983, pp.336-346.). Ebben találtam rá Kecskeméti előadásaira. Néhány mondatban megpróbálom összefoglalni a zongoraművekről írottakat: „Kodály 1907-18 között írta meg összes jelentékeny zongoradarabját. Összesen 18-at. Nyelvezete némely mozzanatában emlékeztet Debussyre, egyedivé mégis azzal válik, hogy megjelenik benne a magyar népdal, népies műdal és a verbunkos-zene némely eleme. Az első zongoraciklus (Op. 3) sűríti magába a legtöbb, igen modern, kísérletező, avantgarde elemet. Az ötödik darab, az egyetlen a sorozatban, amelynek címe is van, vagy legalább is zárójelbe tett kétszavas mottója: („quos ego…”) A kipontozott folytatás alighanem Vergilius Aeneis-eposzának azokra a szavaira utal, ahol Neptunus, a tenger istene ráförmed az akarata ellen feltámadt szelekre:”Majd én titeket megzabolázlak!” A  Furioso pompás zsánerkép, a lobbanékonyságnak, a felindulásnak mesterien felvázolt zenei rajza.

 

           Essék néhány szó a Meditációról is, mely Kodály első publikált darabja.  Kodály 1905-ben hosszabb időt töltött Párizsban és hazatérve Debussy új hangzásvilágának bűvöletében írta meg ezt a darabot (amint alcíme is mutatja). Az egészhangú skála mindvégig keveredik a pentaton magyar népdal hangzásvilágával. Improvizatív bevezetés után meditatív, melankolikus dallamot hallunk, amely kirobbanó tetőpontig hevül fel, majd ujra elcsendesedik. Döbbenetes: a melankolikus fő motívum azonos  a 30 évvel később (1936-ban)  Berzsenyi Dániel „Magyarokhoz” című költeményére komponált kórusművel – FORR A VILÁG BÚS TENGERE Ó MAGYAR-ral. Lehet, hogy belemagyarázás, és véletlen Kodály dallamválasztása. Nem tudok a mű keletkezés történetéről semmit. Én a céltudatos emberré érés gyönyörű példáját vélem ebben kifejezésre jutni. A 25 éves ifjú merengése helyett a tettek követelését, a cselekvésre felszólítást.                                                                                                                                                           

Az elhangzott műsor:

Meditáció (1907)

Kilenc zongoradarab Op. 3  (1909)

Allegretto scherzoso (4), Furioso (5), Allegretto giocoso (7)

 * A Zenetanárok Társasága Kodály megemlékezésén 2007. november 17-én „Kodály: Meditáció és Kilenc Zongoradarabból a 4., 5. és 7. számú darabok” címmel elhangzott előadás szerkesztett változata. Köszönöm a Kodály Zoltán Emlékmúzeum munkatársának, Kapronyi Teréznek, hogy az adatok korrekt közlésének kiegészítésében segítségemre volt.