SZAKSZERVEZETI TISZTSÉGVISELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE


Ebben a tanévben is sor került a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete rendezésében a művészeti iskolák szakszervezeti tisztségviselőinek továbbképzésére. A 2006. november 24-től 26-ig tartó rendezvényen ismét „telt ház” volt a Művész Üdülőben, Zamárdi – Felsőn. 
 A /tan/évnek ebben az időszakában mindig visszatérő – legizgalmasabb – téma a jövő évi költségvetés, és ezzel összefüggésben a művészetoktatás következő évi finanszírozása. Első előadónk, Dr. Gyimesi László főtitkár úr, ismertetve az elmúlt időszak eseményeit beszámolt arról a hatalmas egyeztető és javaslattevő munkáról, melyet e tárgyban kifejtettek. Mindannyiunk előtt közismert, milyen megszorítások, megvonások fenyegetik iskolatípusunk központi finanszírozását. A költségvetési törvénytervezethez több módosító javaslattal élt szakszervezetünk, (a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével közösen), melynek támogatásához sikerült országgyűlési képviselőket is megnyerni. Ma már tudjuk, az országgyűlés lényegében elfogadta a módosításokat, így a tanév hátralévő részében nem változik a finanszírozás – azonban kemény feltételekhez kötik a további támogatást. A jövő tanévre minden iskolának minősíttetnie kell magát, és csak a megfelelő minősítést elérők kaphatják meg a teljes normatíva összegét. Mindenképpen csökken viszont a csoportos oktatással működő szakok normatívája
 A kialakult helyzetet elemezve főtitkár úr kiemelte, ennek okozója – részben - maga a szakma. A sok negatív jelenséggel elveszítettük érdekérvényesítő képességünket, ez évek óta előre vetítette a megvonásokat. Ezen túl, a költségvetés helyzete nem bírja el több támogatás biztosítását a művészetoktatásnak – egy meghatározott keretösszeget lehet csak elosztani – így a (sokszor kontrollálatlanul) felfutott növendéklétszám ma már negatívan hat. Ezért a szakszervezet, de a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége is, szükségesnek tartja az iskolák szakmai minősítését. A minősítési szempontok, és a rendszer kialakítása már hosszabb idő óta folyik, és márciusig kell végleges formában megjelennie. 
 A finanszírozás az állam részéről a zenetanulók esetében mintegy 40-50%-át adja a bekerülési összegnek, mely a számítások szerint növendékenként átlagosan 210.000 Ft. Látható, az iskolák, önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben a zeneoktatás fenntartásában, hiszen a többi költséget nekik kell biztosítaniuk. Amelyik iskola a jövőben alacsonyabb minősítést kap, még nehezebb helyzetbe kerülhet, mert akkor majd a normatíva bizonyos százalékát kapja csak meg. A csoportos oktatási ágakban kicsit könnyebb a helyzet, melyet bizonyít, hogy bár az utóbbi években ott már csökkent az állami hozzájárulás, azok növendéklétszáma mégis, továbbra is, erőteljesen növekedett, „kifizető” volt létszámot emelni. 
 
 Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak (OKÉV) a művészeti iskolák körében végzett ellenőrzési tevékenységéről és eredményeiről, tapasztalatairól számolt be Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna, főigazgató helyettes, és Merklné Kálvin Mária osztályvezető. Ismertették a vizsgálat törvényi feltételeit, eljárásrendjét. A „hatósági ellenőrzés” a törvények, rendeletek betartására terjed ki, tehát a szakmai működést nem vizsgálták. Azt kellett megállapítani, hogy a jogszabályoknak hogyan felelnek meg az iskolák. 2006-ban törvényi előírás alapján végeztek hatósági ellenőrzést 279 iskolában, melyek közül 20 önkormányzati fenntartású intézmény volt. Vizsgálták a kötelező dokumentumok meglétét, azok szakszerű kitöltését, a normatíva igénylés törvényességét, stb. A lefolytatott vizsgálat jegyzőkönyv átadásával ért véget. Jogsértés esetén határozathozatalra került sor (figyelemfelkeltés; felügyeleti bírság kiszabása; szabálysértési eljárás; egyes esetekben a minisztérium, vagy az államkincstár felé megkeresés intézkedés végett). A problémás esetekben utóellenőrzésre került sor. A vizsgált 279 intézmény közül 66-ban találták teljesen rendben a dokumentációt és a törvényes működést. 
 2003-ban már volt az iskolatípusban szakmai ellenőrzés (azt művészetoktatási szakértők végezték). Az akkor tapasztaltak figyelembevételével került most sor a hatósági ellenőrzésre. Leggyakoribb hibák – hiányosságok (a vizsgálat alá vont iskolák tanulói közül): a tanulói jogviszony a tanulók 18%-ánál volt problémás (február 1-jei állapotban); a 3 tanügyi nyilvántartásban 10 %-nál eltérés volt az adatokban; a tanulók életkora 16%-nál nem felelt meg a normatíva igényléshez; a térítési díj mértéke (az 1. évfolyamokon vizsgálták) 9 %-nál nem felelt meg az előírásoknak; stb. Ezek mellett vizsgálták a csoportlétszámokat, eszközök, helyiségek meglétét, felszereltségét, alkalmazás feltételeit, (határozott idejű szerződések jogosságát,) valamint a pedagógiai-szakmai végzettséget, stb.
Dr Gál Andrea ügyvéd, szakszervezetünk jogsegély szolgálatának képviseletében az aktuális jogszabályi kérdésekről tartott előadást. Mint elmondta, nagyon sok jogszabályváltozás lesz a közeljövőben, a tervezeteket még nincs értelme elemezgetni. Felhívta a figyelmet a várhatóan bekövetkező elbocsátásokra, ezek törvényes felülvizsgálatának lehetőségeire, illetve a határidők fontosságára. (Ezek ismerete a szakszervezeti tagokat képviselő tisztségviselőkre nézve különösen fontos!) Külön szólt a munkahelyi egyeztetések jogára, és a szakszervezeti tisztségviselő szerepére (kiemelve, csak a szakszervezeti tagok esetében van jogosultsága a bizalminak!) Ezek mellett bőven volt lehetőség a helyi – egyéni kérdések megvitatására.

Dr Szabó Endre a SZEF elnöke ismét előadója volt a továbbképzésnek. Előadásából megismerhettük az érdekegyeztetés, a jövő évre vonatkozó bértárgyalások menetét és helyzetét, a várható fejleményeket. Ismertette a szakszervezet álláspontját a Nemzeti fejlesztési terv, a reformok és egyéb kormányzati tervek tekintetében. Kifejtette a sztrájk lehetőségét, ha továbbra sem lesz elmozdulás a „0% bérfejlesztésről”, hangoztatva, hogy előbb minden tárgyalási lehetőséget meg kíván ragadni a szakszervezet.

Laczó Zoltán a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense ismét izgalmas témával lépett a hallgatóság elé. „Tradíció, konzerválás, és/vagy megújulás” c előadásában zenepedagógiai gyakorlatunk megújulási képességeit, a tradíció és konzervativizmus közötti különbséget feszegette. Számos példát hozott zenepedagógiánk megújulásának – megújításának szükségességére, amit mindig a minőség fenntartásának előtérbe helyezésével lehet (szabad) csak megvalósítani.

Ember Csaba igazgató, a MZMSZ elnöke a Szövetség civil kapcsolatrendszeréről, a szakszervezettel való közös munkáról szólt. Színes és érdekes beszámolót tartott az EMU (Európai Zeneiskolák Szövetsége) közgyűléséről és konferenciáról, melynek témája volt a „zeneoktatás a skandináv országokban”. Elnök úr is hangsúlyozta a zeneoktatás megújításának és a szülőkkel való kapcsolat fontosságát. Kiemelte, mennyire nő/het/nek a tanulók részére a zeneoktatás költségei. Kérdés, mivel tudjuk meggyőzni a szülőt, hogyha van pénze, a zeneiskolába járassa a gyermekét, ne mást tanuljon a gyermek!

A zárónap délelőttjén az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében Szabó Imre Ernő politikai tanácsadó tartott előadást. Ismertette az érdekegyeztetés működtetésére létrehozott szervezeti és konstrukciós rendszert. /Közoktatás Politikai Tanács, Közoktatási Érdekegyeztető Tanács, Országos Köznevelési Tanács, Országos Diákjogi Tanács/ Részletesen felsorolta ezen testületek létszámát és összetételét, működési mechanizmusát..

A továbbképzés Muity Mária titkárnak az iskolák szakszervezeti bizalmijainak tevékenységét segítő tanácsaival és napi tennivalóival kapcsolatos eligazításával, majd Dr. Gyimesi László zárszavával ért véget.

Köszönet a szervezőknek, munkatársaknak, az előadóknak és az üdülő személyzetének a tartalmas továbbképzés megtartásáért!

Pechan Zoltán