A ZENETANÁROK TÁRSASÁGA KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A Zenetanárok Társasága 2006. december 9-én tartotta legutóbbi közgyűlését. Annak ellenére, hogy most is, mint korábban, mindent elkövetett a Vezetőség, hogy minél több csatornán és időben eljusson a híre a közgyűlésnek, nagy reményeink nem voltak a részvétel tekintetében. Sajnos, nem csalódtunk. Ahogy az manapság a civil szervezetek életében már rendszerűvé vált, esetünkben is a tagságnak pontosan a 10%-a jelent meg az eseményen, amelynek a Ferencvárosi „Ádám Jenő” Zeneiskola adott otthont. A törvény szellemének és betűjének is megfelelően a 9,30-kor megjelentek 29 fős létszámát elégtelennek találtuk a közgyűlés határozatképességéhez. Ezért annak gyors feloszlatása és a szünetben tartott rövid növendékkoncert után (két, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanuló harmonikás növendék Bach műveket játszott) 10,00 órakor kezdetét vette a megjelentek létszámától függetlenül határozatképessé vált közgyűlés. 
 A közgyűlés levezető elnökeként Csébfalvi Évát választották a megjelentek. Megválasztottuk a közgyűlés különböző tisztségviselőit (jegyzőkönyvvezető, és -hitelesítők, számláló és szavazatszedő bizottság). 
 Laczó Zoltán elnöki beszámolója volt a közgyűlés első számú tartalmi elemeket hordozó napirendi pontja. Beszámolójában részletesen ecsetelte a nemzetközi Bartók konferencia megrendezésének körülményeit, és értékelte magát a konferenciát, amelyet hangverseny események fontak körbe. Mindezekről a Parlando olvasói már korábbi számunkban értesülhettek. A továbbiakban a zongora-tagozat, s a többi tagozat elmúlt év során tartott rendezvényeit méltatta:
 „Ugyanilyen színvonalú, méltó hozzájárulás volt ma élő legjelentősebb zeneszerzőink egyikének, Kurtág Györgynek a köszöntése 80. születésnapja alkalmából. A köszöntések a legkülönbözőbb fórumokon és helyszíneken folytak. Tekintettel arra, hogy a Kurtág életműből is kiemelkedik a „Játékok” c. 8 kötetes, első sorban zongorára írott zenepedagógiai sorozat, érthető, hogy a zongoratanárok és zongorista növendékek előtt tág palettája nyílt meg a gazdag repertoár számos fontos darabja megszólaltatásának. Egy évvel korábban megkezdett szervezőmunka előzte meg a kivételesen sikeres koncerteket, amelyeken a szerző darabjainak valamennyi nehézségi foka reprezentálva volt, éppúgy, mint a zenepedagógiai intézmények vertikuma a zeneiskolától az akadémiai szintig, a szereplést vállaló zenetanulók által reprezentálva. A koncerteknek a hangversenytermi nyilvánosságon túl a Magyar Rádió is műsorszórási „teret” biztosított, s a produkciókat audio-CD-k örökítették meg. A szervezést elindító első körlevéltől a CD-felvételig, és a borító tervezéséig minden Dr. Ábrahám Mariann tanárnő munkáját örökíti meg. Részletek az ő beszámolójában olvashatók. 
 A népzene tagozat Kobzos Kiss Tamás tanár úr, igazgató irányításával a sikeres szakmai rendezvényeken túl, nem látványos, de annál hatékonyabb diplomáciai munkával elérte, hogy a népzenét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatható és oktatandó tárgyai közé vette fel. Ezzel több éves (évtizedes) hiány pótlása valósulhatott meg. Kobzos Kiss tanár úr határon túli elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen a közgyűlésen. Reá úgy is büszkék vagyunk, mint akit három személy egyikeként  jelöltek a Prima Primissima civil zsűri által javasolt elismerő díjra. – Beszámolójuk mellékelve. 
 A harmonika tagozat kiegyenlített munkáját dicsérik rendezvényeik, országos versenyük és bemutatóik. Ernyei László tanár úr nem kívánt kiegészítést tenni írásban benyújtott beszámolójához.
 A vonós tagozat vezetője Ittzés Tamás tanár úr megbetegedése miatt nem tudott részt venni a közgyűlésen. A vonós tagozat vezetését a közelmúltban vette át. A szervezés és mozgósítás nehézségeit említi meg írásos anyagában. 
 Szőkéné Devescovi Erzsébet tanárnő az év során megtartott versenyről adott szóban számot, egyben bejelentette visszavonulási szándékát, tisztét átruházva Vígh Andrea zeneakadémiai tanárra.
 A ZETA szűkebb területen mozgó, belső szervezeti munkáját a választmányi ülések keretei között folytatta. Ezeken szakmai témák, zenepedagógia politikai kérdések kerülhettek szóba (Kobzos Kiss: Bartók törökországi útja, Laczó: a kora-gyermekkori zenei nevelésről; a fejkvóta szabályozása az új költségvetési évben), ezeken túl pedig szervezési és belső szervezeti kérdések adtak bőségesen megbeszélni valót. Így került sor személyi kérdések megtárgyalására és megoldására. Kiszely Péterné irodavezetővel közös megegyezéssel megszüntettük munkakapcsolatunkat, s csaknem ezzel egyidejűleg Fürth Lívia korábbi titkár egészségi állapotának megromlására hivatkozással szintén visszavonult, s tevékenységét nem kívánta szeptember végétől folytatni. A két funkció ellátására – a titkári funkciókört kiszélesítve, a korábbiakhoz képest részben szűkítve – látszott alkalmasnak Hermann Andrea egyetemi levelező hallgató, akit elnöki hatáskörbe utalva szeptember közepétől meghívtam belső munkatársként. Azonnal felvetődött az alapszabály módosításának igénye, mely szerint a jövőben a titkári funkció nem választott tisztség lesz, hanem elnöki hatáskörbe utalt, a titkár személyének alkalmazását a ZETA Szervezeti és Működési Szabályában rögzítve.
 A ZETA szervezetén belül és kívül a kommunikáció fejlesztésének továbbra is napirenden kell lennie. E témában különösképpen a honlap aktválása látszik sürgetőnek. Nem kevésbé fontos a választmányi tagok dinamikus elérése.
 Nem látszik könnyűnek a teljes tagság aktivizálása. Számos körülmény számít nehezítő tényezőnek. A Parlando folyóirat évente csupán hatszor jut el a tagsághoz. Nehéz olyan témát találni, amely mozgósító erejű minden zenetanár számára. A zenetanárok elfoglaltságának megnövekedettsége, az egyéni egzisztenciák féltve őrzése, az útiköltségterhek felvállalása szintén gátja a rendezvények látogatásának. Kivétel ez alól a zongoratagozat tagsága, akiket személyesen tesz érdekeltté Ábrahám tanárnő minden egyes programjavaslata. Rendezvényeik általában teltházasak. 
 A Parlando-ról szólva tudjuk, hogy a tagság befizetésén túl a postai úton előfizető egyéni és közületi előfizetők száma meghaladja a háromszázat. Annál örvendetesebb viszont, hogy a Parlando látogatottsága az állandóan frissen tartott honlapján meglepően magas (eléri a havi 6000 látogatót). A lapgazda a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Elnöksége. Még ilyen körülmények között is töretlenül támogatja a lap megjelenését, felismerve, hogy a zenepedagógiában egyetlen szaklapról van szó, s mint ilyen kulturmissziót is betölt az ötvenedik(!) évfolyamhoz közeledve. A szerkesztőbizottságban a ZETA tagjai vesznek részt nagyobb arányban. 
 Mit tudhatnánk megadni az elkövetkezendő naptári esztendő programjaként? Ennek megválaszolása csupán azért nehéz, sőt, határos a lehetetlennel, mivel a ZETA a kicsiny és alultámogatott civil szervezetek köréhez tartozik. A támogatásokat eleinte az Oktatási Minisztériumtól kaptuk, majd a Nemzeti Civil Alapprogram vette át az állami-fél-állami támogató szerepét. A támogatási igény benyújtására válaszként az igény kb. 30%-át szokták megadni hónapokkal később, amikor már rég esedékes lenne a rendezvény, esemény, amire a támogatást kértük. Így előfinanszírozásra lenne szükség, arra pedig nincs keretünk. A támogató emellett még azt is elvárja, hogy a redukált támogatási összegből az eredetileg pályázott programot valósítsuk meg. Ezt viszont még cirkuszi mutatványként sem lehet teljesíteni. Végül is a támogatások a civil szervezetek csendes agóniájához járulnak hozzá. Létezésünket és redukált, szerény működőképességünket a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete gondoskodó és fenntartásunkat biztosító támogatásának köszönhetjük, s köszönetünket ehelyütt is ki kell nyilvánítanunk. 
 Merész tervnek normál körülmények között nem számítana, jelen körülmények között mégis az, hogy a Bartók megemlékezéshez hasonlóan 2007-ben méltó módon megemlékezhessünk Kodály születésének 125. és halálának 40. évfordulójáról. Ennek megvalósításáért mindent megteszünk, ami természetesen nem zárja ki az egyéb tagozati ún. „szatellit” rendezvényeket. 
 A közgyűlés előkészítésének hangsúlyos mozzanata volt az alapszabály módosításának előkészítése, amelyen 5 fős szövegező bizottság két hétig dolgozott. A bizottság áldozatos munkájáért ehelyütt is köszönetet mondok. Egyidejűleg ezúton szeretném megköszönni a Választmány tagjainak, a tagozatvezetőknek, a korábbi ügyvezetőknek és új titkárunknak az év során tanúsított ügyszeretetét, aktivitását és megújítást segítő gondolataikat, ötleteiket.”
 A beszámolókat a közgyűlés elfogadta, egyik-másik beszámolót hozzászólásokkal egészítették ki. 
 A közgyűlés második fő részét az alapszabály módosítás képezte. A szövegező bizottság munkájának minden egyes bekezdését vitára bocsátotta a levezető elnök.    Végezetül a korábbi alapszabályhoz képest csupán néhány pont változott. Nevezetesen, a tisztújításra vonatkozóan két évenkénti periódusokat rögzített az új alapszabály. Egy választási periódus két évre szól, s újraválasztás újabb két évre lehetséges minden funkcióra. 
 A tiszteletbeli tagok sorát bővítette az új alapszabály (tiszteletbeli tag, választmányi tag, elnök).
 A titkári funkcióra a jövőben nem a közgyűlés jelöl és választ személyt, ennek jogát átruházza elnöki hatáskörbe, s a részletek szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzatba (SzMSz) utalja.
 A Parlando-val kapcsolatos tartalmi-formai kérdéseket, alá- és mellérendeltségi viszonyokat szintén az SzMSz fogja szabályozni. Az kívánatosnak látszik, hogy évente egyszer a Parlando felelős szerkesztője és a ZETA választmánya által felkért szerkesztőbizottság a Választmány egyik munkaülésen megjelenjen, hogy áttekinthessék a lap egy éves múltbéli működését, illetve ötleteikkel segítsék a lap arculatának a következő esztendőben esedékes és lehetséges kialakítását. 
 A Választmány tagjainak a számát – az elnökön és két alelnökön, valamint a szakmai tagozatok vezetőin túl – 12 főben szabályozza és két póttag megválasztásának a lehetőségét is biztosítja az alapszabály mostantól.
 Az  „átfazonírozott” alapszabályt azonnal működésbe léptettük: tiszteletbeli választmányi taggá választotta meg a közgyűlés Csébfalvi Évát. 
 A közgyűlés harmadik fő részében került sor a tisztújításra. A Választmány tagjai közül voltak, akik elfoglaltságuk és egyéb, egészségi körülményeik miatt alig tudtak résztvenni a közös munkában. Többek között ez indította őket arra az önkritikus lépésre, hogy nem kívánták magukat jelöltetni. Egyidejűleg voltak olyan új jelöltjeink, akiknek a jelölt-listára vételét örömmel támogathattuk. A szavazás végeredményeként a következőket rögzíthetjük. Az elkövetkezendő két éves ciklusban 2008-ig a ZETA vezetőségének személyi összetétele: 
 Elnök: Laczó Zoltán, alelnökök: Arany Zsolt és Csillag Ferenc. 
 A Választmány tagjai: 
 Balázsné Szatmári Éva, Dénes László, Dr. Döbrössy János, Énekes Katalin, Földes Imre, Gerencsérné Szeverényi Ilona, Gulyás Jánosné, Ittzés Tamás, Négyesiné Dr. Pásztor Zsuzsa, Smuta Attila, Solymosi Tari Emőke, Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona; póttagok: Enreiterné Bányai Edit, Jakabné Muity Mária 
 A Választmány nem választott tagjai a tagozatvezetők:
 Dr. Ábrahám Mariann, Ernyei László, Ittzés Tamás, Kobzos Kiss Tamás és Vígh Andrea.
 A szavazás eredményének kihirdetése után – egyéb napirendi ponthoz hozzászóló nem lévén – a közgyűlést a levezető elnök berekesztette. 
 A közgyűlést követően Laczó Zoltán, Négyesiné Dr. Pásztor Zsuzsa, Solymosi Tari Emőke és Bánki Vera vetítéssel kísért beszámolót tartottak a Malajziában (Kuala Lumpurban) 2006. július 16-22 között megtartott XXVII. ISME konferenciáról.
 Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az „Ádám Jenő” Zeneiskola vezetőjének, Szentmáry Kálmán igazgató úrnak, hogy ellentételezés nélkül bocsátotta a ZETA rendelkezésére az iskola épületét a közgyűlés zavartalan lebonyolítására. Segítőkészségét, több mint gesztusát sokra értékeljük.
Laczó Zoltán